community_icon

Το πλήρες φάσμα λειτουργιών της Ανάδειξης εμπεριέχει δέκα (10) διαφορετικές, αλληλοσχετιζόμενες και αλληλοεξαρτώμενες κατηγορίες δράσεων. Κάθε δράση διαμορφώνεται και υλοποιείται από συνεργάτες της ομάδας με ειδική εμπειρία και ενδιαφέρον για την κάθε δραστηριότητα. Οι τρέχουσες δράσεις στην Ανάδειξη είναι:

1. Ενημέρωση του κοινού για τις έννοιες της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης και της καλής ψυχολογικής κατάστασης και τη σημασία της εκτίμησής τους.

2. Αξιολόγηση κάθε ενδιαφερόμενου σε δύο επίπεδα, ένα αδρό με συνέντευξη και ένα δεύτερο, πιο επισταμένο επίπεδο με χρήση ειδικών ψυχομετρικών δοκιμασιών.

3. Διαμόρφωση και παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών και προτάσεων στα μέλη μας με άξονα τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

4. Εκτίμηση και παροχή επαγγελματικών συμβουλών από εξειδικευμένο συνεργαζόμενο προσωπικό σε εξατομικευμένο επίπεδο.

5. Διενέργεια ψυχολογικών συνεδριών εκτίμησης και υποστήριξης, όταν αυτό ενδείκνυται και γίνεται αποδεκτό, για την προώθηση της καλής ψυχολογικής υπόστασης, αλλά και θεραπευτική προσέγγιση ατόμων με σχετικές ειδικές ανάγκες.

6. Λειτουργία ομαδικών ή και ατομικών επιμορφωτικών και συμβουλευτικών συνεδριών και σεμιναρίων για τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών με χαρισματικότητα και υψηλή νοημοσύνη.

7. Σύσταση ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτές παιδιών με υψηλή νοημοσύνη, χαρισματικότητα και ειδικές κλίσεις και δεξιότητες, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού τους στα πλαίσια της προσέγγισής τους σε οποιοδήποτε φιλόξενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Personal Development

8. Προγράμματα ανάπτυξης της προσωπικότητας, στα οποία καθένος που επιθυμεί να επαναπροσεγγίσει την προσωπική του στάση, κατάσταση, επιλογές, επιθυμίες και πορεία ζωής μπορεί να συμμετέχει.

9. Κοινωνική ευαισθητοποίηση των πολιτών του αύριο, αλλά και του σήμερα, προκειμένου να τονιστεί ο ρόλος του ατόμου ως κριτικής σημασίας μονάδας για την εύρυθμη λειτουργία κάθε συνόλου, από το οποίο καθένας περιμένει αγαθά και οφέλη.

10. Συμμετοχή στο πολυποίκιλο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της ομάδας για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος. Το προτεινόμενο και υπό ανάπτυξη πρόγραμμά μας είναι εμπλουτισμένο με δραστηριότητες σχετικές με την ενασχόληση με τις τέχνες, θέατρο, χορό, ζωγραφική, μουσική, συγγραφή.

Οι ποικίλες λειτουργίες της ομάδας μας πραγματώνονται όπως περιγράφονται ακολούθως:

icon1

1. Με συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αξιόπιστους συλλόγους, φορείς και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών (ενδεικτικά με ομάδες, τοπικές και μη, κοινότητες, συλλόγους, δήμους, φορείς, οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ), επιστημονικά κέντρα και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν παρεμφερείς με την ομάδα μας δραστηριότητες.

2. Με συνέργεια με την δημόσια διοίκηση και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και με οργανώσεις ομοειδών σκοπών ελληνικές ή αλλοδαπές.

Οι αναφερόμενες λειτουργίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων καθενός από τους τρεις τομείς δράσης της ομάδας, οι οποίοι είναι:

A. Τομέας Χαρισματικότητας

Κύρια εστίαση του τομέα αυτού αποτελεί η έννοια, οι εκφάνσεις και η αξιοποίηση της χαρισματικότητας με δημιουργικούς και παραγωγικούς στόχους.

Β. Τομέας Νοημοσύνης

Επίκεντρο αυτού του τομέα είναι η έννοια της υψηλής νοημοσύνης, οι ποικίλοι τύποι της, η ανίχνευσή της, η ανάπτυξή της και η δυνατόν πιο ουσιαστική χρησιμοποίησή της στην καθημερινότητα και σε επίπεδο επιλογών ζωής.

Γ. Τομέας Ψυχολογίας

Πρωταρχικό μέλημα του τομέα αυτού είναι η ψυχολογική εκτίμηση, υποστήριξη και όπου και αν χρειάζεται θεραπευτική προσέγγιση ατόμων με ειδικές ψυχολογικές ανάγκες ανεξάρτητα των ειδικών παραμέτρων χαρισματικότητας και της διανοητικής δυναμικής τους.