Εκπαίδευση

Καίριας σημασίας για την ομάδα της Ανάδειξης είναι η παροχή εκπαιδευτικών ερεθισμάτων στα μέλη μας με άξονα τις ικανότητες, δεξιοτεχνίες, κλίσεις και δυνατότητές τους. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και επιθυμίες των μελών της ομάδας. Τα Tμήματα Aνάπτυξης Iκανοτήτων είναι ολιγομελή και η λειτουργία τους επιβλέπεται από τους υπεύθυνους συνεργάτες ανά Iκανότητα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Τομέα Χαρισματικότητας της Ανάδειξης.

Οι εκπαιδευτικές δομές της Ανάδειξης πρωταρχικά αναπτύσσονται οριζόντια ώστε να συμπεριλαμβάνουν όλες τις ειδικές ικανότητες, ταλέντα και τομείς χαρισματικότητας των μελών μας (όπως είναι η μαθηματική εμβάθυνση, η λεκτική ικανότητα, η μουσική αντίληψη). Για καθένα από τους οριζόντια αναπτυγμένους εκπαιδευτικούς τομείς, η Ανάδειξη διαμορφώνει κάθετη διαστρωμάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στη βάση του επιπέδου των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, τα μέλη που έχουν ειδική ανάπτυξη στα μαθηματικά, κατατάσσονται ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τμήμα ανάπτυξης μαθηματικών που είναι ανάλογο του επιπέδου γνώσης και κατανόησής τους (γνώση αριθμών, απλών μαθηματικών πράξεων, εξισώσεων, διαφορικών εξισώσεων κλπ).

chart8

Η μόνη προυπόθεση συμμετοχής σε κάθε τμήμα ειδικών ικανοτήτων είναι η αντιστοιχία του επιπέδου του μέλους με το γενικό επίπεδο της ειδικής ικανότητας των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο Τμήμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων. Δεν αποτελεί προυπόθεση συμμετοχής η ηλικία του μέλους ή άλλες παράμετροι. Κατά αυτήν την έννοια κάθε τμήμα απαρτίζεται από μέλη τα οποία ομογενώς ανταποκρίνονται στις ειδικές θεματικές που μπορούν όλοι να κατανοούν και να επωφελούνται από αυτές.

Ειδικότερα, αναφορικά με την εκπαίδευση, η Ανάδειξη έχει καθορίσει τις ακόλουθες δράσεις, λειτουργίες και μέσα επίτευξης των σκοπών της:

1. Με την οργάνωση κάθε είδους ενημερωτικής, επιμορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας (διοργάνωση και συντονισμό διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων, παρουσιάσεων, συμμετοχών σε στρογγυλές τράπεζες, συνεστιάσεων, εορτών, εκδρομών, συναυλιών, προβολών ταινιών, θεατρικών παραστάσεων, ομιλιών διαφωτιστικού περιεχομένου, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων κριθούν πρόσφορες) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Με την έκδοση και διάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων περιοδικών, βιβλίων, επιστημονικών εντύπων, εφημερίδων, καρτών, ενημερωτικών φυλλαδίων και λοιπών εντύπων στην ελληνική αλλά και σε ξένες γλώσσες καθώς και με την διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

outcomes-icon

3. Με την συγκρότηση επιστημονικών ομάδων, ομάδων εργασίας και επιτροπών έρευνας, μελέτης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, εισηγητικών επιτροπών, επιτροπών εκπροσώπησης κλπ. με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων.

4. Με την οργάνωση εκθέσεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και προβολών και την ανάπτυξη κατάλληλου υλικού για την προώθηση των σκοπών της ομάδας με κάθε μέσο, στο διαδίκτυο ή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης.

5. Με την ανάπτυξη, συντήρηση και προώθηση ιστοσελίδας της ομάδας, αλλά και την ανάπτυξη ιστοσελίδων των ποικίλων τομέων και δομών αυτής.

6. Με την οργάνωση, διενέργεια και εποπτεία προγραμμάτων εκπαιδευτικού ή άλλου προσανατολισμού τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

7. Με την οργάνωση, προώθηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ενισχυτικής – επιταχυντικής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

8. Με την οργάνωση αρχείων επιστημονικών δεδομένων τεκμηρίωσης και την αξιοποίηση αυτών για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς λόγους.

9. Με την εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων έρευνας, ανάπλασης και ανάπτυξης της εκπαίδευσης, ανίχνευσης και αξιοποίησης της χαρισματικότητας και της υψηλής νοημοσύνης, όπως και της ψυχοθεραπευτικής και ψυχιατρικής συμβολής σε ψυχικά ασθενούντες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

10. Με την οργάνωση, λειτουργία και προβολή ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων, επικεντρωμένων στη χαρισματικότητα, την υψηλή νοημοσύνη, την προσωπικότητα, την ειδική και γενική ψυχική κατάσταση, τις ειδικές κλίσεις, ροπές και ταλέντα, όπως και τις ειδικές θεματικές της χαρισματικότητας.

atom1

11. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, ανοιχτών και κλειστών συσκέψεων, συνεδρίων, διαγωνισμών ειδικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως διαγωνισμών μαθηματικών, έκθεσης, φυσικής, χημείας, βιολογίας, μουσικής, ζωγραφικής κ.α. τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

12. Με την έρευνα μέσω της χρήσης και εφαρμογής ειδικών, αναγνωρισμένων ερωτηματολογίων για την ακριβέστερη εκτίμηση και αποτύπωση της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της ψυχικής κατάστασης ατόμων κάθε ηλικίας με και χωρίς τη φυσική παρουσία ειδικού ή και διαδικτυακά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

13. Με την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση νέων ερωτηματολογίων για την πλησιέστερη στα ελληνικά δεδομένα απεικόνιση της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της ψυχικής κατάστασης ατόμων κάθε ηλικίας με φυσική παρουσία ειδικού ή και διαδικτυακά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

14. Με την εκπόνηση και δημοσίευση επιστημονικού έργου βασισμένου στο αρχείο της ομάδας σε επιστημονικά περιοδικά και έντυπα και την παρουσίασή του σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις των προτάσεων, πρωτοκόλλων, μεθόδων και αποτελεσμάτων της προόδου της επίτευξης των σκοπών της ομάδας.

15. Με την σύσταση, λειτουργία, ανάπτυξη, προώθηση και προβολή εκπαιδευτικών λειτουργιών και δομών εντός της ομάδας για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών ερεθισμάτων των χαρισματικών νέων, των ατόμων με υψηλή νοημοσύνη και γενικά ατόμων με ειδικές ικανότητες και δεξιότητες.

satellite

16. Με την ίδρυση, σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθώς και Κέντρων Εκπαιδευτικής Κατάρτισης σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με την επιδίωξη κάθε άλλου νόμιμου στόχου και σκοπού που θα μπορούσε να προάγει την έννοια και σημασία της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης και της ψυχικής υγείας.

17. Με την ανάληψη και εκπόνηση καθ’ ολοκληρίαν από την ομάδα ή με την ανάληψη, εκπόνηση, συμμετοχή, συνεργασία και εκτέλεση μαζί και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων των αρμοδίων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται συνολικά ή μερικά από τους οργανισμούς αυτούς με στόχους την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού, μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου βασισμένης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αξιοποίηση του δυναμικού, της χαρισματικότητας και της υψηλής νοημοσύνης και στην βελτίωση της κατάστασης της ψυχικής υγείας των ψυχικά ασθενούντων. Τα προγράμματα αυτά θα προβλέπονται να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών, όπου και θα αναπτύσσονται.

18. Με την επιδίωξη της επιβράβευσης, υποστήριξης και υποβοήθησης των χαρισματικών ατόμων και όσων διαθέτουν υψηλή νοημοσύνη και την προαγωγή της λήψης μέτρων προστασίας και επίτευξης προόδου τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

19. Με την ελευθερία της πηγαίας έκφρασης, την ευόδωση της ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την αξιοποίηση της χαρισματικότητας και της υψηλής νοημοσύνης για το συντασσόμενο προσωπικό και ευρύτερο κοινωνικό καλό.