chart

Ζούμε την πράξη που συνήθως βασίζεται στην θεωρία. Κάθε άνθρωπος έχει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό συνδυασμό ικανοτήτων και δυνατοτήτων, οι οποίες είναι τα προσωπικά εφόδιά του για να διεκδικήσει μια ποιότητα ζωής και όσα επιθυμεί.

Η αντίληψη και εκτίμηση των ιδιαίτερων χαρισμάτων, ταλέντων καθενός πραγματοποιείται εντός της ομάδας της Ανάδειξης με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων υποστηρίζεται με την συμμετοχή του νέου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της ομάδας μας. Η στρατηγική διεκδίκησης και προσέγγισης των επαγγελματικών στόχων και επιλογών του με βάση τις ειδικές κλίσεις και ικανότητές του προσφέρεται στα μέλη μας μέσω της δράσης του επαγγελματικού σχεδιασμού.

chart1

Η ομάδα της Ανάδειξης πιστεύει στην πρακτική αξιοποίηση των δυναμικών των νέων και αυτή είναι η ιδέα πίσω από την δράση του επαγγελματικού σχεδιασμού των νέων. Με άξονα τις ειδικές κλίσεις, ταλέντα, δεξιότητες κάθε νέου ανθρώπου, ειδικοί συνεργάτες της ομάδας λειτουργούν παραινετικά στην διαμόρφωση της εξατομικευμένης στρατηγικής προσέγγισης στόχων σταδιοδρομίας και ζωής για κάθε ενδιαφερόμενο νέο μέλος μας. Οι ικανότητες ποικίλουν, οι στόχοι διαφοροποιούνται, οι άνθρωποι είναι εξ ορισμού διαφορετικοί και ιδιαίτεροι, επομένως και οι οδοί και οι εναλλακτικές επίτευξης επαγγελματικών και άλλων στόχων ζωής απαιτούν μια προσαρμοσμένη στον καθένα αντιμετώπιση τόσο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο, όσο και από οποιονδήποτε καλείται να τον υποστηρίξει και βοηθήσει. Ειδικοί συνεργάτες της ομάδας μας επιμελούνται της φροντίδας του στρατηγικού πλάνου διεκδίκησης προσωπικών και επαγγελματικών στόχων για τα μέλη της ακαδημίας μας.

Ο προσφερόμενος επαγγελματικός σχεδιασμός αφορά καθένα από τους τρεις τομείς που αναπτύσσονται στην Ανάδειξη (Τομέας Χαρισματικότητας, Νοημοσύνης, Ψυχολογίας).

Ειδικότερα, αναφορικά με τον επαγγελματικό σχεδιασμό, η Ανάδειξη έχει καθορίσει τις ακόλουθες δράσεις, λειτουργίες και μέσα επίτευξης των σκοπών της:

1. Με την οργάνωση, λειτουργία και προβολή ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων, επικεντρωμένων στη χαρισματικότητα, την υψηλή νοημοσύνη, την προσωπικότητα, την ειδική και γενική ψυχική κατάσταση, τις ειδικές κλίσεις, ροπές και ταλέντα, όπως και τις ειδικές θεματικές της χαρισματικότητας.

2. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, ανοιχτών και κλειστών συσκέψεων, συνεδρίων, διαγωνισμών ειδικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Brain Icon

3. Με την έρευνα μέσω της χρήσης και εφαρμογής ειδικών, αναγνωρισμένων ερωτηματολογίων για την ακριβέστερη εκτίμηση και αποτύπωση της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της ψυχικής κατάστασης ατόμων κάθε ηλικίας με και χωρίς τη φυσική παρουσία ειδικού ή και διαδικτυακά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

4. Με την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση νέων ερωτηματολογίων για την πλησιέστερη στα ελληνικά δεδομένα απεικόνιση της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της ψυχικής κατάστασης ατόμων κάθε ηλικίας με φυσική παρουσία ειδικού ή και διαδικτυακά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

5. Με τη σύσταση, λειτουργία, ανάπτυξη, προώθηση και προβολή λειτουργιών και δομών με επικέντρωση στη διερεύνηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, καταλληλότητας και ευκαιριών για τα ενδιαφερόμενα μέλη της ομάδας.

6. Με την ίδρυση, σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθώς και Κέντρων Εκπαιδευτικής Κατάρτισης σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με την επιδίωξη κάθε άλλου νόμιμου στόχου και σκοπού που θα μπορούσε να προάγει την έννοια και σημασία της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης και της ψυχικής υγείας.

Convey_icon

7. Με την ανάληψη και εκπόνηση καθ’ ολοκληρίαν από την ομάδα ή με την ανάληψη, εκπόνηση, συμμετοχή, συνεργασία και εκτέλεση μαζί και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων των αρμοδίων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται συνολικά ή μερικά από τους οργανισμούς αυτούς με στόχους την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού, μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου βασισμένης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αξιοποίηση του δυναμικού, της χαρισματικότητας και της υψηλής νοημοσύνης και στην βελτίωση της κατάστασης της ψυχικής υγείας των ψυχικά ασθενούντων. Τα προγράμματα αυτά θα προβλέπονται να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών, όπου και θα αναπτύσσονται.

8. Με την επιδίωξη της επιβράβευσης, υποστήριξης και υποβοήθησης των χαρισματικών ατόμων και όσων διαθέτουν υψηλή νοημοσύνη και την προαγωγή της λήψης μέτρων προστασίας και επίτευξης προόδου τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

9. Με την ελευθερία της πηγαίας έκφρασης, την ευόδωση της ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την αξιοποίηση της χαρισματικότητας και της υψηλής νοημοσύνης για το συντασσόμενο προσωπικό και ευρύτερο κοινωνικό καλό.