psychology

Η φύση λειτουργεί με ισορροπία δυνάμεων και καταστάσεων. Κατά επέκταση και στην ψυχολογία, όταν μια παράμετρος της προσωπικότητας είναι έντονα αναπτυγμένη, είναι σύνηθες τα υπόλοιπα πεδία προσωπικότητας να υστερούν συγκριτικά αυτής, χωρίς αναγκαστικά να υπολείπονται αναπτυξιακά των αναμενόμενων για την ηλικία και την κατάσταση του ατόμου. Είναι ιδιαίτερα σπάνια η γενικευμένη ανάπτυξη όλων των πτυχών μιας προσωπικότητας και είναι αρκετά πιο συχνή μια μη συντονισμένη ανάπτυξη κάποιου ή κάποιων από τις ποιότητες της προσωπικότητας. Η θεώρηση αυτή είναι διεθνώς γνωστή ως Ασύγχρονη Ανάπτυξη και αποτελεί μια σχετική συνήθη κατάσταση που απασχολεί τα χαρισματικά παιδιά και τους νέους με υψηλή νοημοσύνη.

Ειδικά στην περίπτωση κάποιου παιδιού το οποίο παρουσιάζει μια έντονη ανάπτυξη κάποιου πεδίου, κάποιας ικανότητας, η επαινετική στάση του περιβάλλοντος, η παρότρυνση περαιτέρω ανάπτυξης και ενασχόλησης με την ήδη αναπτυγμένη δεξιότητα και η επιδοκιμασία που εισπράττει λόγω των διακρίσεων και επιτυχιών επί της συγκεκριμένης ικανότητας καθιστούν πιθανή και μάλλον αναμενόμενη την όξυνση της ανισορροπίας μεταξύ της αναπτυγμένης κλίσης και των υπολοίπων τμημάτων της προσωπικότητάς του. Άμεσα απότοκη είναι η μη ισόρροπη και πολλές φορές δυσλειτουργική διαμόρφωση του χαρακτήρα του με έμμεση συνέπεια την δυσπροσαρμοστικότητα και τις δυσκολίες κοινωνικής ένταξης, ευελιξίας και επιτυχίας. Απαιτεί, λοιπόν, προσοχή και φροντίδα η διάπλαση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των νέων με αναπτυγμένες ικανότητες, προκειμένου να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους στα πλαίσια της λειτουργίας τους εντός κάθε κοινωνικού συνόλου.

giftedness

Στην Ανάδειξη, ειδικοί παιδοψυχολόγοι μπορούν να προσφέρουν μια αρχική εκτίμηση της γενικής ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών και επί ενδείξεων να υποστηρίξουν τόσο τους νέους, όσο και τους γονείς τους. Η ενεργοποίηση της παιδοψυχολογικής συνδρομής πραγματοποιείται όταν ταυτοποιηθούν οι καταστάσεις και οι αιτίες που χρήζουν περαιτέρω εκτίμησης από εξειδικευμένο ψυχολόγο.

Η προσφερόμενη ψυχολογική υποστήριξη αφορά καθένα από τους τρεις τομείς που αναπτύσσονται στην Ανάδειξη (Τομέας Χαρισματικότητας, Νοημοσύνης, Ψυχολογίας).

Ειδικότερα, αναφορικά με την ψυχολογική υποστήριξη, η Ανάδειξη έχει καθορίσει τις ακόλουθες δράσεις, λειτουργίες και μέσα επίτευξης των σκοπών της:

1. Με την οργάνωση, λειτουργία και προβολή ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων, επικεντρωμένων στη χαρισματικότητα, την υψηλή νοημοσύνη, την προσωπικότητα, την ειδική και γενική ψυχική κατάσταση, τις ειδικές κλίσεις, ροπές και ταλέντα, όπως και τις ειδικές θεματικές της χαρισματικότητας.

2. Με την έρευνα μέσω της χρήσης και εφαρμογής ειδικών, αναγνωρισμένων ερωτηματολογίων για την ακριβέστερη εκτίμηση και αποτύπωση της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της ψυχικής κατάστασης ατόμων κάθε ηλικίας με και χωρίς τη φυσική παρουσία ειδικού ή και διαδικτυακά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

3. Με την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση νέων ερωτηματολογίων για την πλησιέστερη στα ελληνικά δεδομένα απεικόνιση της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της ψυχικής κατάστασης ατόμων κάθε ηλικίας με φυσική παρουσία ειδικού ή και διαδικτυακά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

books9

4. Με την εκπόνηση και δημοσίευση επιστημονικού έργου βασισμένου στο αρχείο της ομάδας σε επιστημονικά περιοδικά και έντυπα και την παρουσίασή του σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις των προτάσεων, πρωτοκόλλων, μεθόδων και αποτελεσμάτων της προόδου της επίτευξης των σκοπών της ομάδας.

5. Με τη σύσταση, λειτουργία, ανάπτυξη, προώθηση και προβολή ειδικών ψυχοθεραπευτικών ομάδων με ειδική ή γενική θεματολογία για την ψυχολογική υποστήριξη, όσων χρήζουν αυτής.

6. Με την εφαρμογή ατομικών και ομαδικών ψυχοθεραπευτικών συνεδριών βασισμένων σε αναγνωρισμένες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, αλλά και νέων, πρωτοπόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων εντός και εκτός των δομών της ομάδας από εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7. Με τις ψυχιατρικές εκτιμήσεις και συνεδρίες με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, συνεργατών – μελών της ομάδας, των ατόμων τα οποία χρήζουν υποστήριξης από εξειδικευμένους ψυχιάτρους και παιδοψυχίατρους.

8. Με την ίδρυση, σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθώς και Κέντρων Εκπαιδευτικής Κατάρτισης σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με την επιδίωξη κάθε άλλου νόμιμου στόχου και σκοπού που θα μπορούσε να προάγει την έννοια και σημασία της χαρισματικότητας, της υψηλής νοημοσύνης και της ψυχικής υγείας.

books7

9. Με την ανάληψη και εκπόνηση καθ’ ολοκληρίαν από την ομάδα ή με την ανάληψη, εκπόνηση, συμμετοχή, συνεργασία και εκτέλεση μαζί και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων των αρμοδίων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται συνολικά ή μερικά από τους οργανισμούς αυτούς με στόχους την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού, μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου βασισμένης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αξιοποίηση του δυναμικού, της χαρισματικότητας και της υψηλής νοημοσύνης και στην βελτίωση της κατάστασης της ψυχικής υγείας των ψυχικά ασθενούντων. Τα προγράμματα αυτά θα προβλέπονται να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών, όπου και θα αναπτύσσονται.

10. Με την επιδίωξη της επιβράβευσης, υποστήριξης και υποβοήθησης των χαρισματικών ατόμων και όσων διαθέτουν υψηλή νοημοσύνη και την προαγωγή της λήψης μέτρων προστασίας και επίτευξης προόδου τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

11. Με την ελευθερία της πηγαίας έκφρασης, την ευόδωση της ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την αξιοποίηση της χαρισματικότητας και της υψηλής νοημοσύνης για το συντασσόμενο προσωπικό και ευρύτερο κοινωνικό καλό.